Schoolraad

Het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs bepaalt dat een school van het Gemeenschapsonderwijs wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. (Art5§2). 

 Onze schoolraad is als volgt samengesteld :

1° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders;

2° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel van de school;

3° twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

4° de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.

De schoolraad kiest onder de leden van 1° en 3° een voorzitter. (Art 8)

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van vier jaar en heeft volgende bevoegdheden: (Art11§1)

1° advies aan de directeur inzake:

a.       de algemene organisatie van de school;

b.      de werving van de leerlingen;

c.       de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;

d.      het schoolbudget;

e.       het schoolwerkplan.

2° advies aan de raad van bestuur en de algemene directeur van de scholengroep inzake:

a.       de toewijzing van het mandaat van directeur;

b.      de programmatie van het studieaanbod;

c.       de schoolinfrastructuur;

d.      de organisatie van het leerlingenvervoer.

3° overleg met de directeur inzake:

a.        het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;

b.        de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;

c.        welzijn en veiligheid op school;

d.       het schoolreglement.